Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 10/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6/7/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13078

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 10-7-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
2. Προμήθεια τροφίμων Τράπεζας Αγαθών.
3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
4. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» .
5. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για την
στέγαση του 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ναυπάκτου.
6. Τροποποίηση της υπ. αρ. 29/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας.
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης του υπο έργου 3 «Ψηφιακές Διαδρομές στην Ιστορία».
10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ αποκατάσταση βατότητας δρόμων στις ΔΕ Πυλήνης – Πλατάνου Αποδοτίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης