ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                           

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΜΕΛ: 1/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

Η παρούσα υπηρεσία είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς: Κ.Α 70.02-6235.001 και 70.02-6117.002, και αναλύονται ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV (κύριο) ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 Μίσθωση λυόμενης κατασκευής, εξοπλισμού 70340000-6 92.741,94 € 22.258,06 € 115.000,00 €
2 Ηλεκτροφωτισμός 31681410-0 16.129,03 € 3.870,97 € 20.000,00 €
Σ Υ Ν Ο Λ Α 108.870,97 € 26.129,03 € 135.000,00 €

 

Το αντικείμενό της  και οι τεχνικές  προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην  υπ΄ αριθμ. 1/2018 του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρυθμίσεων εμπορικών δραστηριοτήτων & απασχόλησης του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ http://www.nafpaktos.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ   06/07/2018   06/07/2018   30/07/2018 ΩΡΑ 23:59:59

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα   οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Δήμο  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (2.177,42 €), ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nafpaktos.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας  (οδός Τέρμα Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290) μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 61835.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ