ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) του Έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 16 – 07 -2018
Αρ. Πρ. : 13699.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)  του Έργου:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 57.238,87 πλέον Φ.Π.Α.. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
β) τους όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 259./2018(75Π5ΩΚΓ-01Ο) απόφαση οικονομικής επιτροπής.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ. : 30300
Τηλ .: 2634361207
Telefax: 2634361210
E-mail: npolidoros@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας στην Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300, μέχρι και την 01 / 08 / 2018 (Πληροφορίες κ. Αγγελόπουλος Παύλος, τηλ.: 26343-61205, Μίχος Περικλής:2634361214 fax: 26343-61210) .Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Παύλος Αγγελόπουλος, τηλ.: 26343-61205, Μίχος Περικλής, τηλ:2634361214, fax: 26343-61210).

3. Κωδικός CPV:45343100-4-Εργασιες πυροπροστασίας

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL631 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο, αφορά στην εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας στον 2ο Παιδικό σταθμό Ναυπάκτου και στον παιδικό σταθμό Αντιρρίου.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Ο τίτλος του έργου είναι: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

     
Εργασίες Προϋπολογισμού   42.180,45
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 7.592,48
Σύνολο :   49.772,93
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 7.465,94
Σύνολο :   57.238,87
Ποσό για αναθεωρήσεις   0,00
Σύνολο :   57.238,87
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 13.737,33
Γενικό Σύνολο :   70.976,20

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α 147).

9. Παραλαβή προσφορών : Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας (Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300) του Νομού Αιτωλ/νίας στις 02 – 08 -2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 09:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν4412/16 (κατά το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) και σε έντυπο που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ . 15-7331.003 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 259/2018 (ΑΔΑ: 75Π5ΩΚΓ-01Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-919/ 27-06-2018
(ΑΔΑ : Ψ9ΣΑΩΚΓ-Χ16.

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού : Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος