ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας 2018»

logo deyanΑΔΑ: ΩΘΥ9ΟΕΔΚ-ΝΜ3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ναύπακτος:16/7/2018
Αρ. Πρωτ.: 1248

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας (ΔΕΥΑΝ) που έχει την έδρα της στη Ναύπακτο

Προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την προμήθεια με Κωδικούς CPV: 44115210-4 «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», CPV: 44160000-9 «Σωληναγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη» και τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας 2018», συνολικού προϋπολογισμού 59.396,97 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, στις 02 του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 πμ. και ώρα λήξης την 11.00 πμ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης ή/και να τα παραλάβουν από τη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας στη Ναύπακτο, πλατεία Ησιόδου 5, ΤΚ 30300, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες ΔΕΥΑΝ 7.30’ – 14.30’ ). Η παραλαβή και συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2634027727 και στο e-mail: deyanafpaktoy@gmail.com.
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δηλ. μέχρι την 20/07/2018.

Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΠΟΥΚΗ