Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 3/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 26343601

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 3-9-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:15060

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 3-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών.
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών.
3. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (16/2018) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα λόγω προθεσμιών.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης