ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας: «τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης),του Δήμου Ναυπακτίας»

ΑΔΑ: ΨΟ8ΗΩΚΓ-3ΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2018

Ναύπακτος: 03/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 15143

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης:
-τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα τροφίμων για τις ομάδες Α και ΣΤ πλην του ελαιολάδου, για το οποίο θα δοθεί ποσοστό έκπτωσης (%).
-Και για τις ομάδες τροφίμων Β,Γ,Δ και Ε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τμήμα Εμπορίου Αγρινίου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης),του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού δαπάνης 25.124,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018(ΚΩΔ:)

15-6481.001 (προμήθεια ειδών κρεοπωλείου)
15-6481.002(προμήθεια ειδών πτηνοπωλείου)
15-6481.003 (προμήθεια ειδών παντοπωλείου)
15-6481.004(προμήθεια ειδών αρτοποιείου)
15-6481.005(προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου)
15-6481.006(προμήθεια ειδών οπωροπωλείου)
15-6481.009(προμήθεια ειδών για λειτουργία τράπεζας αγαθών)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.grκαι spanagiotopoulou@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: GR 231

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:
Είδη αρτοποιείου 15811100-7
Είδη ιχθυοπωλείου 15220000-6
Είδη Κρεοπωλείου 15110000-2
Είδη Πτηνοπωλείου 15112100-7
Είδη Οπωροπωλείου 15000000-8
Είδη Παντοπωλείου 15800000-6

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: GR 231

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικής Αλληλεγγύης), του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού δαπάνης 25.124,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες

7. Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι και την έναρξη της Προμήθειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

9.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή.
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6481.001 (προμήθεια ειδών κρεοπωλείου), 15-6481.002(προμήθεια ειδών πτηνοπωλείου), 15-6481.003 (προμήθεια ειδών παντοπωλείου), 15-6481.004(προμήθεια ειδών αρτοποιείου), 15-6481.005(προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου), 15-6481.006(προμήθεια ειδών οπωροπωλείου), 15-6481.009(προμήθεια ειδών για λειτουργία τράπεζας αγαθών)του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2018 (Οι αρ. 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 και 1080 σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την διάθεση της πίστωσης)

13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβάλλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου: http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ