ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ναύπακτος 03-08-2018.
Αρ. Πρ. 15131.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
του Έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 56.189,30 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους διακήρυξης
του έργου που εγκρίθηκαν με την αρ. 306/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής
( ΑΔΑ : 6Λ47ΩΚΓ-07Σ ) . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360420
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : GR 231
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στην Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300 μέχρι και την 20-08-2018 (Πληροφορίες κ. Λαλοπούλου Β. και Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343- 60428 και 26343-60414 και fax: 2634360430) .Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, εκτός του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτος, Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Λαλοπούλου Β. και Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343- 60428 και 26343-60414 και fax: 2634360430).
3. Κωδικός CPV: 45233140-2 <<Οδικά έργα>>
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL 631
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Εργασίες κατασκευής γηπέδου μπάσκετ πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Κων/νου στην Τ.Κ. Μακύνειας, & διαμόρφωση-πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου με σταμπωτό δάπεδο στην περιοχή Ρίζα-Μαγκλαρέικα της Τ.Κ. Μακύνειας εντός Δ. Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.
CPV: 45233140-2 <<Οδικά έργα>>
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

Εργασίες Προϋπολογισμού 41.407,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 7.453,26
Σύνολο : 48.860,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%) 15,00% 7.329,04
Σύνολο : 56.189,30
Ποσό για αναθεωρήσεις 262,31
Σύνολο : 56.451,61
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 13.548,39
Γενικό Σύνολο : 70.000,00

6. Εναλλακτικές προσφορές :

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα τον νομό Αιτωλ/νίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγύηση συμμετοχής :

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α 147).

9. Παραλαβή προσφορών :
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (Π.Ε.Ο. 48 – Βαρελά – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – ΤΚ 30300) του Νομού Αιτωλ/νίας στις 21 Αυγούστου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π. μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π. μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95

του (Ν.4412/2016) (κατά το σύστημα με ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών) – και σε έντυπο

που διατίθενται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ(15) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7322.032 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. Σχετικές η υπ’

αριθ. 914/2018 απόφαση Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη

υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-1054/14848/31-07-2018.
(ΑΔΑ : 9ΠΦΤΩΚΓ-Ξ4Ρ.)

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

16. Δημοσιεύσεις:

Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ΑΔΑΜ: 18PROC003531064 , στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nafpaktos.gr) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος