ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια καυσίμων ετών 2018- 2019 για τις ανάγκες του Συνδέσμου

syndesmos

18PROC003554195 2018-08-09

ΑΔΑ: 78ΘΙΟΛ9Ω-ΘΕ0

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ναύπακτος: 09/08/2018
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 424
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Α.Φ.Μ. 998515460
ΤΗΛ-fax: 2634361213
Πληρ. Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια καυσίμων ετών 2018- 2019 για τις ανάγκες του Συνδέσμου, σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Συνδέσμου Οικονομικού έτους 2018 2019 (ΚΩΔ: 20-6641) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (για τα καύσιμα με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας )
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας
Οδός: ΟΔΟΣ ΒΑΡΕΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634361213
FAX.: 2634361213
e-mail: slpap1983@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
ΚωδικόςNUTS:EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Σύνδεσμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Συνδέσμου προϋπολογισμού δαπάνης 45.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες
6. Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως εξάντλησης της πίστωσης ή της ποσότητας
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ( φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους της παρούσης), που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων, και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων.
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Αυγούστου 2018. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6641 (Η υπ’ Αριθμ. 40/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης)
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), Η προκήρυξη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον Τύπο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και το site του Δήμου Ναυπακτίας: http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

O Πρόεδρος

Σαλαμούρας Χρήστος