Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 14/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10/8/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15574

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 14-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – προμήθεια ελαστικών.
3. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων – προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών.
4. Έγκριση του από 08-08-2018 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
5. Έγκριση του από 03-08-2018 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟIIΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛAΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤAΝΟΥ» (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
6. Αποδοχή δωρεάς (19) έργων τέχνης του Wassili Lepanto.
7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας».
8. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης