Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 20/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-8-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15819

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 20-8-2018, και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση- συζήτηση για τους εργαζόμενους στο ΧΥΤΑ (κ. Σαλαμούρας)
2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης διεξαγωγής του 1ου Lepanto Evening Run 2018 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 (εισηγητής κ. Σύψας)
3. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε Χάλκειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επούλωση λακκουβών στο Δήμο Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις ΤΚ Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή συντήρηση αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου και προαυλίων χώρων σχολείων» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Χάλκειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής-προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ασπριά, Κοκκινοχωρίου, Λιμνίτσας, Γρηγορίου ΔΕ Αποδοτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015 και ειδικά του υποέργου 1 «Οδικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων Καταφύγιο, Κεντρικής, Αναβρυτής, Ασπριά, Τερψιθέα» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Αποδοτίας ΤΚ Κ.Χώρας & ΤΚ Κρυονερίων» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ναυπακτίας και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Αναγνωριστική Υδρογεωλογική Έρευνα στην Τοπική Κοινότητα Κλεπάς του δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Σύψας)
13. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Έγκριση δημιουργίας και προμήθειας εντύπων τουριστικής προβολής του δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σύψας)
15. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων σε νέους τραπεζικούς λογαριασμούς του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών. (εισηγητής κ. Σύψας)
16. Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2018 . (εισηγητής κ. Σύψας)
17. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
18. Προέλεγχος απολογισμού – ισολογισμού χρήσης 2017 του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σύψας)
19. Συνδιοργάνωση του 1ου Lepanto Εvening Run 2018 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018– Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης (εισηγητής κ. Σύψας)
20. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Φράγκος)
21. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγρ/σμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος)
22. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 447ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου και έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
23. Τροποποίηση απόφασης αρ. 268/2018 ΔΣ περί Έγκρισης προγράμματος «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2018 στον Δήμο Ναυπακτίας» και έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
24. Διοργάνωση παραδοσιακής γιορτής στο Νεοχώρι ΔΕ Πλατάνου & έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
25. Διοργάνωση παραδοσιακής γιορτής «Παναούλας» στον Κάτω Πλάτανο ΔΕ Πλατάνου & έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
26. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 244/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2018-2019 (αρ. πρωτ. 5180/14-6-2018), της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
27. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργου τελικής επικάλυψης και αποκατάστασης περαιωμένων πρανών και κυττάρου Κ1 και κατασκευής οριζοντίου συστήματος μεταφοράς βιοαερίου». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
29. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ. Κ Κρυονέρια. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
30. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Γαλατά (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.