Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 20/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-8-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15788

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 20/8/2018, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης διεξαγωγής του 1ου LEPANTO EVENING RUN 2018 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018.
2. Κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου.
3. Εισήγηση σχετικά με την τελική υπόδειξη της νέας θέσης του υπό μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου Θύματος Πολέμου Ράϊκου Φωτεινής, χας Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα αρ. 25.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος