Διακήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση οχημάτων της πόλης Ναυπάκτου από το Λιμάνι έως το Ξενία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ.: Αθηνά Κανέλλου
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Κοζώνη
Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος
Τηλ.: 26340-38548, Φάξ. 26340 21933

Ναύπακτος 21 /08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 16.039

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας

‘Έχοντας υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), άρθρο 194.
3) το Ν.3852/2010, άρθρο 72.
4) την αριθ. 225/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου.
5) την 295/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση οχημάτων της πόλης Ναυπάκτου από το Λιμάνι έως το Ξενία, (λόγω στενότητας χώρου στάθμευσης των οχημάτων στην συγκεκριμένη περιοχή), με τους εξής όρους:

Άρθρο 1
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλλουν στο Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 2
Περιγραφή των μισθίων
Τα μίσθια πρέπει:
• να βρίσκονται στη περιοχή της πόλης Ναυπάκτου από το Λιμάνι έως το Ξενία.
• να έχουν έκταση 150,00 τετραγωνικά μέτρα και πλέον.

Άρθρο 3
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στην συνέχεια και αφού ενεργηθούν οι προαναφερόμενες κοινοποιήσεις της έκθεσης αξιολόγησης ο Δήμαρχος θα ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής ενεργούσης ως επιτροπής διενεργούσης τη Δημοπρασία, καλώντας, με αποδεικτικό επιδόσεως, όλους εκείνους των οποίων έχουν κριθεί τα ακίνητά τους κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν. Η δημοπρασία θα είναι, μειοδοτική φανερή και προφορική. Οι προσφορές μπορεί να προσδιορίζουν το μίσθωμα, κατά την κρίση των προσφερόντων είτε ανά μέτρο τετραγωνικό είτε ανά στρέμμα, είτε καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την κρίση των προσφερόντων. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής και όσους θα έχουν συμμετάσχει ως προσφέροντες στη δημοπρασία. Η άρνηση ή η αδυναμία κάποιου από τους μετέχοντες να υπογράψει το πρακτικό δεν επιφέρει ακυρότητα της δημοπρασίας.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει :
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ναυπακτίας περί μη οφειλής στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
4. Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.
5. Φάκελος τεχνικής προσφοράς οποίος θα περιλαμβάνει :
α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ή /και των εκμισθωτών (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.
β) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.
6. Εγγύηση συμμετοχής: Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελικό μειοδότη με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπολοίπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Άρθρο 5
Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 7
Υπογραφή Σύμβασης
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 8
Παράδοση ακινήτου
Τα μίσθια ακίνητα πρέπει να παραδοθούν με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Άρθρο 9
Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
Ο Δήμος θα μπορεί να λύει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής λόγους: – Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο – Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης – Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος.

Άρθρο 10
Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση των μισθίων από τον μισθωτή, απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 11
Μίσθωμα – Κρατήσεις εκ του μισθώματος Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα ορισθεί ανάλογα με την οικονομική προσφορά των προσφερόντων, θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, στο λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδείξουν οι εκμισθωτές και θα υπόκεινται, εκτός αν ο νόμος ορίσει διαφορετικά, σε κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που οι εκμισθωτές προσκομίσουν βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ. Υπ. Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

Άρθρο 12
Χρήση του μισθίου
Τα μίσθια θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης, λόγω στενότητας χώρου στάθμευσης των οχημάτων στην συγκεκριμένη περιοχή, για το λόγο αυτό θα δικαιούται να προβαίνει σε όλες τις κατά την κρίση του αναγκαίες ενέργειες για τη διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να εξυπηρετείται ο προαναφερόμενος σκοπός του.

Άρθρο 13
Αλλαγή κυριότητας μισθίου
Εάν τα ακίνητα (μίσθια) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μετεγγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά από τα οποία νομιμοποιείται για την είσπραξη του μισθώματος.

Άρθρο 14
Λήξη της μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή των μισθίων, τις υπέρ αυτών δουλείες, τα όρια αυτών και εν γένει τα μίσθια, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτά απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 16
Έξοδα σύμβασης
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να πληρώσει τα έξοδα της σύμβασης (τέλη, κηρύκεια, δημοσίευση στον Τύπο, κ.λ.π.). Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Ο.Ε. , που μπορεί να τα ακυρώσουν χωρίς να έχει το δικαίωμα ο μειοδότης για αποζημίωση και άλλη αξίωση.

Άρθρο 17
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη να δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου Ναυπακτίας με σύνταξη των σχετικών αποδεικτικών και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

Άρθρο 18
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 19
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πάροδος Α. Κοζώνη Τ.Κ 30300 Ναύπακτος, ή στο τηλέφωνο 26340-38548.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος