ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας»

18PROC003595308 2018-08-23
ΑΔΑ: 6ΠΕΜΩΚΓ-07Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών –
καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου και Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.

Ναύπακτος:23/08/2018
Αρ. Πρωτ. 16180
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 87/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, σύμφωνα με την αρ. 276/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πλατάνου Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2018 (Κ.Α. 64-6233.001).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:GR 631
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου:http://www.nafpaktos.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός : CPV:9062000-9, 90630000-2 «Εκχιονισμό οδικού δικτύου από χιονοπτώσεις – παγετό», CPV:90611000-31 «οδοκαθαρισμό από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου λογω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων και εξαιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού», CPV 90722300-7 «Αποκαταστάσεις της ροής των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά φαινόμενα».
4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:GR 631
5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις ΔΕ Αποδοτίας, Πλατάνου Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού δαπάνης 60.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
7.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 14/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα ( 180 ) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον(KΑ 64-6233.001) του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2018 ( Οι υπ’ Αριθμ. 471/2017 και 64/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης).
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ