Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τροφίμων των ομάδων: Β’ (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) Γ: (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) και Δ (ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟΥ) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ναυπακτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
Τηλ.2634038290
FAX: 2364021933

Ναύπακτος 29-8-2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου 16466

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τροφίμων των ομάδων  Β’ (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) Γ: (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) και Δ (ΕΙΔΗ ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟΥ)  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 330/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Αριθμ. 16/2018 Τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και την Αριθμ. Πρωτ. 15143/03-08-2018 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων,
και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 31/08/2018 και ώρα 11:30 π.μ.,

Κατεβάστε τα αναφερόμενα έγγραφα.

Ο Αντιδήμαρχος

Σύψας Ιωάννης