ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επαναληπτικής μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί ο 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
———
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ: Κανέλλου Αθηνά
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος
Τηλ: 26340-38548
Φaξ: 2634-0-21933
e-mail: aKanellou@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 30/08/2018
Αριθ. Πρωτ: 16.518

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ 77/Α΄/30-03-1981)
2) Τις διατάξεις του άρθρυ 72 παρ.1ε του Ν. 3852/2010
3) Τις διατάξεις των άρθρων 194 και 201 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ
4) Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 99 Π.Δ. ( ΦΕΚ 141/28-9-2017 τ. Α)
5) Την αριθ. 220/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου.
6) Την αριθμ. 271/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
7) Το Αριθ. Πρωτ. 11576/15-06-2018 σχέδιο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατάρτισης των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Ναυπακτίας για να στεγασθεί ο 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ναυπάκτου,

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Προκηρύσσεται επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί ο 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ναυπάκτου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία επτά (07) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ως εξής:

1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά της πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα από την περιοχή του Ξενία έως τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Ξηροπηγάδου.
 να είναι εμβαδού 153 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον, ισόγειο ή ισόγειο και Α’ όροφος και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.
Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό διαφορετικοί ιδιοκτήτες εφαπτόμενων ισόγειων κτιρίων που αθροιστικά διαθέτουν το απαιτούμενο εμβαδόν και αύλειο χώρο.
Ειδικότερα το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει τους εξής χώρους:
 Είσοδο –αίθουσα αναμονής ≥ 12 τ.μ.
 Αίθουσα απασχόλησης + τραπεζαρία 60 τ.μ. ή 2 αίθουσες ≥ 30 τ.μ.
 Ένα (1) δωμάτιο για γραφείο ≥ 7 τ.μ.
 Ένα (1) δωμάτιο για χρήση του ως υπνοδωμάτιο νηπίων ≥ 13 τ.μ.
 Μια (1) αποθήκη ιματισμού ≥ 3 τ.μ.
 Μαγειρείο ≥ 10 τ.μ.
 Μπάνιο νηπίων με 6-8 λεκανάκια και νιπτηράκια, πλησίον της αίθουσας απασχόλησης ≥ 15 τ.μ.
 Τουαλέτα προσωπικού ≥ 6 τ.μ.
 Χώρο αποθήκης τροφίμων του Σταθμού ≥ 3 τ.μ.
 Αύλειο χώρο περιφραγμένο & περιποιημένο ≥ 140 τ.μ.
Ο υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος με γωνιά παιδικής χαράς και πράσινο. Στη διαμόρφωσή του θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκαλιά και να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν ράμπες. Αν υπάρχουν σκαλιά ή μεγάλες ανισοσταθμίες θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.
 Πλυντήριο – Σιδερωτήριο ≥ 7 τ.μ.
 Χώρο ακαθάρτων ≥ 3 τ.μ.
 Γενική αποθήκη ≥ 5 τ.μ.
 Στην περίπτωση που ο Σταθμός πρέπει να αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, θα πρέπει να μην διασπώνται οι λειτουργικές ενότητες των νηπίων.
 Ο χώρος σερβιρίσματος φαγητού θα είναι συνεπίπεδος με την κουζίνα.
 Οι χώροι παραμονής των νηπίων πρέπει να έχουν άμεση επαφή με το χώρο αυλισμού τους.
 Κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12 εκατοστών και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1,50 μέτρα τουλάχιστον.
 Πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τζαμαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να προστατεύονται με μπάρες ή κιγκλιδώματα κατάλληλα μέχρι 1,50 μέτρα ύψος τουλάχιστον. Τα τζάμια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη.
 Τα παράθυρα των χώρων των παιδιών θα διαμορφώνονται χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1,50 μέτρα. Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό θα κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις – κατασκευές ( μπάρες – κιγκλιδώματα κλπ), οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12 εκατοστών.
 Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να φέρουν δάπεδο από μάρμαρο ή πλακάκια.
 Να υπάρχει υδραυλική & αποχετευτική εγκατάσταση, τριφασικό ρεύμα & αυτόνομη κεντρική θέρμανση (καλοριφέρ).
 Να είναι σε άριστη κατάσταση ευάερο & ευήλιο.
 Να είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες , διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης του με δαπάνες του ιδιοκτήτη, για ΑΜΕΑ
 Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α)
 Η άδεια οικοδομής να έχει τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε παιδικό σταθμό.
 Να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Το κτήριο να πληροί υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο υπ’ αριθμ 99 Π.Δ. ( ΦΕΚ 141/28-9-2017 τ. Α).

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Οι δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες θα περιέχουν τα στοιχεία (όνομα ,επώνυμο ή επωνυμία του νομικού προσώπου, διεύθυνση και τηλέφωνα) του προσφέροντα (ιδιοκτήτη – επικαρπωτή – νομέα – εκμισθωτή) και περιληπτική περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου (θέση-εμβαδόν κυρίων χώρων και εμβαδόν βοηθητικών χώρων, έτος κατασκευής και ό, τι άλλο κρίνει αναγκαίο ο προσφέρων) , συνοδευόμενες με όσα κατά την κρίση των προσφερόντων στοιχεία θεωρούν ότι είναι αναγκαία για την σωστή αξιολόγηση του ακινήτου τους (αντίγραφα σχεδίων οικ. Αδείας + σχέδια διαγ. Καλ. Κατόψεις προτεινόμενης διαμόρφωσης χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο υπ’ αριθμ 99 Π.Δ. ( ΦΕΚ 141/28-9-2017 τ. Α), έγγραφα και σχέδια πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, στατική μελέτη ,ηλεκτρολογική μελέτη, κ.λ.π) θα κατατεθούν στο Δήμο. Όλα τα αναγκαία στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν στο Δήμο μέσα στο προαναφερόμενο 20ήμερο είτε άπαξ είτε με περισσότερες καταθέσεις.
Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του 7ημέρου, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα αποστέλλει τις προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί με τους σχετικούς φακέλους, στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία μετά από μελέτη των φακέλων και επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος και τους φακέλους των ακινήτων, θα αποσταλούν το συντομότερο δυνατόν στο δήμο, ο οποίος υποχρεούται να κοινοποιήσει αμελλητί την έκθεση αξιολόγησης σε όλους όσους θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

3) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

4) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

5) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται να είναι δωδεκαετής βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3130/2003.

7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, σε λογαριασμό του δικαιούχου.

8) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

9) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52)
2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987)

10) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

12) Ειδικές διατάξεις
Οι ενδιαφερόμενοι εκμισθωτές κατά την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά.
α) Άδεια οικοδομής του κτιρίου θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς του ακινήτου.
γ) Ειδικό πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης του ιδιοκτήτη του ακινήτου από άλλο πρόσωπο. Το πληρεξούσιο θα είναι συμβολαιογραφικό και θα αναγράφεται στη συγκεκριμένη μίσθωση.

13) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας και αντίγραφο αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου την πλατεία Φαρμάκη και στον πίνακα ανακοινώσεων της πλατείας Κεφαλόβρυσου.

14) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

15) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες εργασίας στη Διεύθυνση, Πάροδος Κοζώνη Τηλέφωνο:2634-0-38548 FAX: 2634-0-21933.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος