ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) για την στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Κ.Ε.Δ.Ν.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Εθν.Οδός Ναυπάκτου-Αντιρρίου
(κόμβος Περιφερειακού)
30020 Πλατανίτης Αντιρρίου
Τηλ: 2634038111 Fax : 2634038552
e-mail : dkeanafpaktias@gmail.com

Ναύπακτος 05/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 162

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) για την στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), στην περιοχή που περιλαμβάνεται από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (Λαγκαδούλα) έως το ρέμα «Σκά» της πόλης της Ναυπάκτου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «προσφορά για ενοικίαση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» στην γραμματεία της εταιρείας (Εθν.Οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου κόμβος Περιφερειακού 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου) έως και Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνουν σε κλειστό φάκελο:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ιδιοκτήτη.
2. Θέση και περιγραφή του προς ενοικίαση ακινήτου (τοπογραφικό, κατόψεις, τετρ.μέτρα,
κλπ ), τουλάχιστον 275τ.μ.
3. Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και κατάλληλο για νόμιμη χρήση ως «Κτίριο Υγείας
και Κοινωνικής Πρόνοιας».
4. Ισόγειο καλά αεριζόμενο και φωτιζόμενο. Η πρόσβαση να είναι με προδιαγραφές
κατάλληλες για ΑΜΕΑ.
5. Να είναι καλής κατασκευής και να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
καθώς και χώρους υγιεινής με τρεις τουαλέτες ( τουλάχιστον 1 ΑΜΕΑ).
6. Να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».
7. Να έχει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της υφιστάμενης κατάστασης.
8. Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια
αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού).

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της συμφερότερης πρότασης, καθώς επίσης και της ακύρωσης του διαγωνισμού.

Ναύπακτος 05/09/2018

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Ν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ