Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 11/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7/9/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17014

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 11-9-2018 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Καθαρισμός εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Πλατάνου».
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Καθαρισμός κοιμητηρίων – κοινόχρηστων χώρων και καθαρισμός εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία Δ.Ε. Πυλήνης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης