Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 13/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 26343601

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-9-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:17418

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 13-9-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός εκ νέου όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος»

Το κατεπείγον ανάγεται στα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για την υλοποίηση του έργου
1. Δημοπράτηση – συμβασιοποίηση τουλάχιστον Πέντε ( 5) ημερολογιακούς μήνες
2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων .
3. Σύμφωνα με την αρ. 8614/24-07-2017 απόφαση ένταξη της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5001740 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η αποπληρωμή του έργου το αργότερο μέχρι 31-12-2020
Υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί το έργο εκτός χρονοδιαγράμματος αν δεν υπάρχει έναρξη εργασιών αρχές του 2019 .

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης