Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλ./Fax : 2634 26340-38546
2634 360430
E-mail : limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος 13-09-2018
Αριθ. Πρωτ. : 984

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ)»
προϋπολογισμού 124.000 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ)» προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ
Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ. Ε. Πλατάνου του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Φράγκος Αντώνιος

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Καζανά Μαγδαληνή .– Φ.Ε.
• Χ.Α.