Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 18/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13/9/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 17510

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 18-9-2018 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού και εκπαίδευση Υπηρεσιών στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού (οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018″.
3. Έγκριση 3ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το διαγωνισμό με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου» και κατακύρωση της σύμβασης .
4. Εξέταση αιτήματος Γρ. Μαυρομήτη για εξωδικαστική επίλυση.
5. Εξέταση αιτήματος υπαλλήλου για νομική εκπροσώπηση.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης