ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση xώρου εγκατάστασης & λειτουργίας Λούνα Πάρκ κατά την διάρκεια εμποροπανήγυρης έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ AIT/NIAΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 21/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 18.214

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την εκμίσθωση xώρου εγκατάστασης & λειτουργίας Λούνα Πάρκ κατά την διάρκεια εμποροπανήγυρης έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική – φανερή & προφορική για την εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση & λειτουργία Λούνα Πάρκ κατά την διάρκεια εμποροπανήγυρης έτους 2018, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Ο χώρος είναι εμβαδού περίπου 2.000 τ.μ. και βρίσκεται στο ΚΒ 283 Δημόσιο ακίνητο, ανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, βορειοανατολικά των περιπτέρων όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρης έτους 2018.
 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 09 Οκτωβρίου 2018, ώρα (έναρξης δημοπρασίας) 10:30 π.μ. & λήξη 11:00 π.μ., ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα Ναυπακτίας (Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 – Ναύπακτος) στην ανατολική αίθουσα ισογείου. Αν η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί θα επαναληφθεί σε προθεσμία πέντε (6) ημερών, από την επομένη της δημοπρασίας που δεν πραγματοποιήθηκε, ήτοι τις 15 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και λήξη 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο ενώπιoν της Ο.Ε. με τους ίδιους όρους.
 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €). Η προσφερόμενη τιμή πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500,00 ευρώ κάθε φορά.
 Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, ως εγγύηση για την συμμετοχή του, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, ποσό ίσο προς το 1/10 (ένα δέκατο) του ελαχίστου ορίου δι εγγυοδοσίας εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι 1.800,00 €.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, πάροδος Α. Κοζώνη – Ναύπακτος και στο τηλ. 26340-38544.

Δείτε την διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος