Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2011-2015 και 2016 από το Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 μέχρι 2015 και 2016

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
——–
Διεύθυνση: Πάροδος κοζώνη
Τ. Κ.: 30300 Ναύπακτος
Πληρ: Αθηνά Κανέλλου
Τηλέφωνο: 2634-0-38548
FAΧ: 2634-0-21933
e-mail: aKanellou@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 19-9-2018
Αριθμ. Πρωτ: 6

Θ Ε Μ Α: «Ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφερομένων, για υποβολή αιτήσεων χορήγησης
οικονομικού βοηθήματος σπουδών για τα έτη 2011-2015 και 2016»

Η Επιτροπή χορήγησης βοηθημάτων σπουδών του Κληροδοτήματος με την επωνυμία <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ>> που ορίσθηκε με την υπ΄αριθμ 485/3-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους άπορους φοιτητές ή φοιτήτριες θεολογικών Σχολών, που φοίτησαν τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016 να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίστοιχα δικαιολογητικά για την χορήγηση, κάτ. Επιλογήν, οικονομικού βοηθήματος σπουδών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κλεπάς Ναυπακτίας της ιδίας, ή του ενός εκ των γονιών της, ή του ενός εκ των παππού – γιαγιάς.
• Φοίτηση σε Θεολογική Σχολή τα έτη από 2011 μέχρι 2015 και 2016.
• Απορία – οικονομική αδυναμία. Ειδικότερα για τον χαρακτηρισμό της απορίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:
Α) Πρώτη επιλογή με τα παρακάτω εισοδηματικά όρια:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 6.000,00 € 4.000,00 €
Νοικοκυριά με (2) ενήλικες 7.200,00 € 6.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 600,00 €

Τεκμαρτά όρια αυτά που ισχύουν σήμερα ήτοι 12.000,00€ για 1 άτομο, 16.000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 2.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Β) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 8.000,00 € 7.000,00 €
Νοικοκυριά με (2) ενήλικες 10.000,00 € 9.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 800,00 €

Τεκμαρτά όρια 15.000,00 € για 1 άτομο, 20.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποψηφίων τα όρια αυξάνονται ως ακολούθως:

Τύπος νοικοκυριού Περίοδος 2011 μέχρι και 2015 2016 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά 15.000,00 € 15.000,00 €
Νοικοκυριά με (2) ενήλικες 18.000,00 € 18.000,00 €
Προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος 1.200,00 € 1.200,00 €

Τεκμαρτά όρια 25.000,00 € για 1 άτομο, 30.0000,00 € για 2 άτομα και προσαύξηση 5.000,00 € για κάθε επιπλέον μέλος.
Τα όρια της Γ επιλογής είναι και ανώτερα όρια πάνω από τα οποία δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση υποψηφιότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πιστοποιητικό γέννησης.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προκειμένου για ανιόντες (παππούδες ή γιαγιάδες) ονομαστικό πιστοποιητικό που να φαίνεται η συγγένεια του ενδιαφερομένου / νης.
3) Βεβαίωση σπουδών που να φαίνεται ότι ο φοιτητής φοίτησε κατά τα σχολικά έτη 2011-2016 σε Θεολογική Σχολή.
4) Βεβαίωση πρόσβασης στα ΑΕΙ- Θεολογική Σχολή.
5) Εκκαθαριστικό Φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους, της ιδίας και των γονέων καθώς επίσης και δηλώσεις Ε9.
6) Κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αφού γίνει η αξιολόγηση των υποψήφιων, αποδεδειγμένα απόρων φοιτητών, θα επιλεγούν από την Επιτροπή κατά σειράν προτεραιότητας οι έχοντες υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην θεολογική Σχολή, για κάθε έτος ξεχωριστά και για τον αριθμό των επωφελούμενων φοιτητών όπως παρακάτω ορίζεται. Αν υπάρχει φοιτητής ή φοιτήτρια με επώνυμο ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ-Η η επιτροπή έχει την ευχέρεια να επιλέξει κατά προτεραιότητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΠΟΣΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Για την πρώτη πενταετία 2011-2015 θα επιλεγούν 2 φοιτητές Θεολογικών Σχολών το έτος 2011, (2) φοιτητές το 2012, (1) φοιτητής το έτος 2013, (1) φοιτητής το έτος 2014 και (2) φοιτητές το έτος 2015 και το ύψος του βοηθήματος θα ανέλθει στις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για κάθε φοιτητή.
Για το 2016 θα επιλεγεί (1) φοιτητής στην Θεολογική Σχολή και το ύψος του βοηθήματος θα ανέλθει στις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00 €).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι 10-12-2018, στην Γραμματέα του Κληροδοτήματος, κα Αθηνά Κανέλλου, (τηλέφωνο 26340-38548), στον Δήμο Ναυπακτίας, στην Ναύπακτο, οδός Πάροδος Κοζώνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ
Περίληψη της παραπάνω πρόσκλησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της πρώην τοπικής Κοινότητας Κλεπάς, στους λειτουργούντες ιερούς Ναούς της Κλεπάς, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας και θα δημοσιευθεί μία (1) φορά, σε μία τοπική εφημερίδα και επειδή είναι η πρώτη φορά θα δημοσιευθεί μία (1) φορά σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Επίσης θα ενημερωθούν έγκαιρα και εγγράφως αντιπροσωπευτικοί Σύλλογοι ή Φορείς της περιοχής που δραστηριοποιούνται εκτός περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στον Δήμο Ναυπακτίας, Πάροδος Κοζώνη, αρμόδιος κα, Αθηνά Κανέλλου τηλέφωνο 26340-38548 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΪΝΗΣ