Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 27-9-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 26343601

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-9-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:18676

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 27-9-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας μεταχειρισμένου φορτηγού.
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την εκτέλεση της προμήθειας μεταχειρισμένου φορτηγού 4Χ4.
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση της προμήθειας μεταχειρισμένου φορτηγού 4Χ4.

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα λόγω ημερομηνιών.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης