Επαναληπτική μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστεί το παράρτημα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ.: Δημήτριος Ραυτόπουλος
Ταχ. δ/νση: Πάροδος Κοζώνη
Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος
Τηλ.: 26340-38544

Ναύπακτος 27/ 9/2018
Αριθ. Πρωτ: 18.768

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας
‘Εχοντας υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) το Ν.3852/2010
4) την αριθ. 81/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου
5) την 87/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
επαναληπτική μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο μας, προκειμένου να στεγαστεί το παράρτημα ΚΑΠΗ στην περιοχή Ψανής της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλλουν στο Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκαι (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.
Α

ΡΘΡΟ 2ο
Περιγραφή του μισθίου
ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ-ΚΤΙΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Καθορισμός κτιριολογικών προδιαγραφών για την μίσθωσης κτηρίου που θα στεγαστεί το Παράρτημα ΚΑΠΗ Ναυπάκτου.
 Το κτήριο, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, και συγκεκριμένα εντός των οδών «Εθνικής Αντιστάσεως – Θέρμου – Σοϊδά – Ναυμαχίας »
 Το κτήριο να έχει στεγασμένη επιφάνεια από 130 έως 180 τ.μ.
 Επιπλέον, για την καλύτερη λειτουργία των δομών πρέπει να λειτουργούν και πρόσθετοι χώροι όπως:
 Χώροι WC δύο (2) ανδρών – γυναικών
 Χώρος WC για ΑΜΕΑ
 Χώρος κουζίνας -Χώρος για γραφείο
 Χώρος για αποθήκη -βοηθητικός χώρος
 Η θέση του ακινήτου να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να είναι ισόγεια

Οι ανωτέρω χώροι περιγράφονται αναλυτικά στις κτιριολογικές προδιαγραφές παρακάτω:
 Το κτήριο να περιλαμβάνει πλήρη δίκτυο ύδρευσης ,θέρμανσης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και να διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
 Να πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης τα δε υλικά των εξωτερικών όψεων (κουφώματα, τζάμια κλπ.) να είναι τέτοια ώστε να έχει το κάθε κτήριο υψηλή ενεργειακή απόδοση.
 Σε όλους τους χώρους πρέπει να υπάρχει φυσικός φωτισμός και αερισμός.
 Όλοι οι χώροι πρέπει να είναι προσπελάσιμοι από όλους τους χρήστες.
 Το κτήριο πρέπει να διαθέτει χώρους ,ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν οι παρακάτω χρήσεις :
1) Καθιστικό : Είναι ο χώρος με την μεγαλύτερη κίνηση και εξυπηρετεί πολλαπλές χρήσεις .
2) Κουζίνα – κυλικείο. Εξυπηρετεί γενικά το ΚΑΠΗ. Πρέπει να περιλαμβάνεται πάγκος με νεροχύτη και κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση εξοπλισμού κουζίνας (ηλεκτρικές εστίες με φούρνο, απορροφητήρας, πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, ερμάρια με πάγκο εργασίας μήκους τουλάχιστον 2,40 μ).
Πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής αναπηρικού αμαξιδίου επιφάνειας 1,50μχ 1,50μ.
3) Είσοδο: Η είσοδος προς το κτήριο πρέπει να είναι το δυνατόν ισόπεδη από τη στάθμη του πεζοδρομίου ή με κεκλιμένο επίπεδο ώστε να εξυπηρετούνται άτομα με κινητικές δυσκολίες ράμπα κλήσης 5% σύμφωνα με τον Ν 2831/2000.
4) Χώροι Υγιεινής: Θα περιλαμβάνεται WC για κάθε φύλλο με ανεξάρτητο προθάλαμο πλάτους τουλάχιστον ενός και τριάντα εκατοστών μέτρου(1,30).Ο παραπάνω όρος με ανεξάρτητο προθάλαμο πλάτους τουλάχιστον ενός και τριάντα εκατοστών μέτρου(1,30) αφορά το ακίνητο που θα διαμορφώσει WC ύστερα από απαίτηση του μισθωτή αφού κριθεί κατάλληλο από την επιτροπή καταλληλότητας. Οι πόρτες στα WC και στον προθάλαμο πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.

Επίσης θα περιλαμβάνεται 1 WC για Α.Μ.Ε.Α. 2,50μ X 2,50μ σύμφωνα με τον Ν 2831/2000.
5) Βοηθητικοί χώροι: Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνεται χώρος αποθήκης
6) Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου να είναι σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες. Να είναι δε σε άρτια κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να εξασφαλίζουν γενικώς τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους διάφορους χώρους του κτηρίου και την ασφάλεια των χρηστών.
7) Θα συνυπολογισθεί ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου, η γενική του εικόνα στην οποία βρίσκεται και ιδιαιτέρως η κατάσταση του φέροντος οργανισμού του και των υλικών κατασκευής αυτού.
Να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης όλων των ενοικιαζόμενων χώρων για άτομα με κινητικά προβλήματα, με ράμπες .
Ειδικότερα για το κτίριο πρέπει επίσης να εξασφαλίζονται τα κάτωθι:
Να ανταποκρίνεται στο σύνολό του σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, σωστές συνθήκες φυσικού φωτισμού και αερισμού.
Να διαθέτει αυτονομία στις λειτουργικές δαπάνες των ενοικιαζόμενων χώρων ( ΔΕΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ και ΘΕΡΜΑΝΣΗ).
Να έχει σύστημα θέρμανσης για όλους τους χώρους.
Αν στο ακίνητο υπάρχει εν λειτουργία παροχή από την ΔΕΗ, η οποία καλύπτει τις ανάγκες σε φορτία, τότε θα διατηρηθεί. Αλλιώς, αν θα χρειαστεί επαύξηση ισχύος το κόστος θα βαρύνει τον εκμισθωτή.
Απαιτείται η ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους, ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 Οικοδομική άδεια η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με σχέδια κατόψεων και τομών όλων των επιπέδων, τοπογραφικού διαγράμματος (με οδοιπορικό της περιοχής),διαγράμματος κάλυψης καθώς και στατικής μελέτης και των ξυλοτύπων αυτής όλων των επιπέδων. Τα παραπάνω να είναι πρόσφατα επικυρωμένα από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή .
 Τεχνική Περιγραφή με φωτογραφικό υλικό εσωτερικών χώρων και όψεων καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του προσφερόμενου ακινήτου καθώς και αντίγραφο συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμού εάν υπάρχει.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι 6 μήνες μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις νέες διαμορφώσεις που θα υποστεί το κτίριο εάν είναι απαραίτητες.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής βλαβών σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.
 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της υφισταμένης κατάστασης.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα εκδοθεί 6 μήνες μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού νέο πιστοποιητικό πυροπροστασίας προσαρμοσμένο στις νέες διαμορφώσεις και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και θα ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την επίτευξη των στόχων πυροπροστασίας που καθορίζονται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις .
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο κάτοχος του προσφερόμενου ακινήτου θα αναλάβει όλα τα έξοδα των οικοδομικών υλικών & εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.
 Πιστοποίηση Ηλεκτρολόγου μηχανικού ότι τηρούνται ή θα τηρηθούν (στην περίπτωση που δεν υφίστανται) παντού εντός του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρα ασφάλειας για αποφυγή ατυχημάτων από χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
 Πιστοποίηση Μηχανολόγου μηχανικού ότι τηρούνται ή θα τηρηθούν (στην περίπτωση που δεν υφίστανται) παντού εντός του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων από χρήση του υγραερίου(εφόσον υπάρχει) .
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αν δεν υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες θα τοποθετηθούν από τον ιδιοκτήτη.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα δομικά υλικά κατασκευής του κτιρίου δεν διαθέτουν επιβλαβή για την δημόσια υγεία , όπως αμίαντο κλπ.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η εγκατεστημένη ισχύς του κτηρίου θα είναι τέτοια , ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ( φωτισμός , χρήση Η/Υ, κλιματισμός ,εργαστήρια κλπ)
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση των διατάξεων σύμφωνα με το ΦΕΚ 18Β/15-1-2002 και Ν. 2831/2000 για τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ.
 Στην περίπτωση εκείνη που τα ως άνω δικαιολογητικά προκύψουν ουσιαστικές ασάφειες, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινιστικά τεχνικά στοιχεία ή να απορρίψει την προσφορά αν κατά την κρίση της την θεωρήσει τεχνικά απαράδεκτη.
 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΦΕΚ 407/Β’/09-04-2010), όπου απαιτείται.
 Βεβαίωση από την Ταμειακή Διεύθυνση του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Ναυπακτίας.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας: Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης με το όνομα και το επίθετο του μειοδότη και τον εγγυητή. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφό ή εξουσιοδότηση, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμιά αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών και τον τελευταίο μειοδότη εκμισθωτή που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελικό μειοδότη με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου, στους δε υπολοίπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Άρθρο 5ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο
Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 7ο
Υπογραφή Σύμβασης
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 8ο
Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία ( 3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία (3) χρόνια.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της σύμβασης και πριν την λήξη της με έγγραφη προειδοποίηση πριν δύο (2) μήνες στον εκμισθωτή

Άρθρο 9ο
Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή, απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 10ο
Μίσθωμα – Κρατήσεις εκ του μισθώματος Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα ορισθεί ανάλογα με την οικονομική προσφορά των προσφερόντων, θα κατατίθεται ανά δίμηνο, στο τέλος κάθε διμηνίας, στο λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδείξει ο εκμισθωτής και θα υπόκειται, εκτός αν ο νόμος ορίσει διαφορετικά, σε κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που οι εκμισθωτές προσκομίσουν βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

Άρθρο 11ο
Χρήση του μισθίου
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να στεγαστεί το παράρτημα ΚΑΠΗ στην περιοχή Ψανής της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, για το λόγο αυτό, ο Δήμος θα δικαιούται να προβαίνει σε όλες τις κατά την κρίση του αναγκαίες ενέργειες για τη διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να εξυπηρετείται ο προαναφερόμενος σκοπός του.

Άρθρο 12ο
Αλλαγή κυριότητας μισθίου
Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μετεγγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά από τα οποία νομιμοποιείται για την είσπραξη του μισθώματος.

Άρθρο 13ο
Λήξη της μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 14ο
Υποχρεώσεις εκμισθωτή – μισθωτή
Υποχρεώσεις Εκμισθωτή: Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να εκτελεί τις αναγκαίες επισκευές στο μίσθιο και να επανορθώσει τις φθορές μέσα σε ορισμένη προθεσμία, μετά από σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη εκτελέσεως των εργασιών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα:
• Να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρις εκτελέσεως αυτών.
• Να προβεί στην μονομερή αζήμια λύση της μίσθωσης και εν συνεχεία στην μίσθωση άλλου ακινήτου, είτε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, είτε απευθείας, εις βάρος του ιδιοκτήτη.
• Να εκτελέσει τις επισκευές αυτού, σε βάρος του εκμισθωτή και εις βάρος της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση των μισθωμάτων. Το ποσό της δαπάνης παρακρατείται από τα μισθώματα που θα πρέπει να πληρωθούν μετά την εκτέλεση των εργασιών, κατόπιν βεβαιώσεως της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο το μίσθιο, στη χρήση του Δήμου, κατάλληλο και σύμφωνα με τους όρους τόσο της Διακήρυξης, όσο και του Μισθωτηρίου Συμβολαίου, διαφορετικά λύεται η μίσθωση από το Δήμο, υπέρ του οποίου καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγύηση. Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου και τους φόρους που το βαρύνουν.
Υποχρεώσεις Μισθωτή: Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση. Ο Δήμος δεν υπόκειται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή, εάν από την συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός, προκληθούν βλάβες ή ζημιές στο μίσθιο. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα κατασκευάσματα που πρόσθεσε ο ίδιος στο μίσθιο. Επίσης ο μισθωτής απαλλάσσεται από κάθε δαπάνη για επισκευή των εκτός του μισθίου κοινόχρηστων εγκαταστάσεων της οικοδομής.

Άρθρο 15ο
Έξοδα σύμβασης
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να πληρώσει τα τυχόν έξοδα της σύμβασης (τέλη, κηρύκεια, δημοσίευση στον Τύπο, κ.λ.π.). Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Ο.Ε., που μπορεί να τα ακυρώσουν χωρίς να έχει το δικαίωμα ο μειοδότης για αποζημίωση και άλλη αξίωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Παράδοση ακινήτου – Ποινική Ρήτρα
Το μίσθιο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Για τυχόν καθυστέρηση της παράδοσης του ακινήτου ο εκμισθωτής υποχρεώνεται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 50 €, για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Άρθρο 17ο
Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη της δημοπρασίας να δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου με σύνταξη των σχετικών αποδεικτικών καθώς επίσης να δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

Άρθρο 18ο
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:
a. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή
σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
β. μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας, Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Πάροδος Α. Κοζώνη, 303 00 Ναύπακτος, ή στο τηλέφωνο 26340-38544.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος