ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΠΟ 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος 28/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΠΟ 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμος Ναυπακτίας έχοντας υπόψη:
1.Τον Κανονισμό της Εμποροπανήγυρης, που ψηφίστηκε με την αριθ. 329/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και το άρθρο 6.παρ. 3 αυτού σύμφωνα με το οποίο εντός του στεγασμένου χώρου της εμποροπανήγυρης θα λειτουργήσουν δύο (2) κυλικεία

Προσκαλεί

Τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ήτοι:
«Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κατηγορίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής & κρύας κουζίνας) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
και επιθυμούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη όπως καταθέσουν
μέχρι Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (διατίθεται από την υπηρεσία),
2. Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κατηγορίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής & κρύας κουζίνας) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
3.Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
4.Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
5. Πιστοποιητικό υγείας
6. Φωτοτυπία δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
3. Δημοτική Ενημερότητα

Επισημαίνονται ότι:
 στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα ορίσει η ίδια.
 Οι αιτούντες που θα κληρωθούν θα πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το τέλος χρήσης αμέσως μετά την κλήρωση για να κατοχυρώσουν τη θέση. Σε περίπτωση αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα η θέση θα παραχωρηθεί στον επόμενο.
 Τα τέλη χρήσης που πρέπει να καταβληθούν ορίζονται με την αριθ. 374/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ανέρχονται στο ποσό των 1.000€

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης και στα τηλέφωνα:

 Κούκουνα Παρασκευή Προϊσταμένη Τμήματος 23643 60149
 Φούφλια Πολυτίμη Υπάλληλος Τμήματος 26343 60148
 FAX 26343 60118