Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 15/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-10-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19874

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 15-10-2018, και ώρα 21:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Αποδοχή της με Α.Π 17864/18-09-2018, αίτησης της κ. Θεοδώρας Τσιάμη του Αθανασίου σχετικά για λύση μίσθωσης ακινήτου-κτιρίου. (Εισηγητής κ. Σύψας)
3. Έγκριση ή όχι του από 05-10-2018 πρακτικού της επιτροπής καθορισμού τιμήματος, για απευθείας εκμίσθωση 1 δωματίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Κεντρικής στον ΟΤΕ Α.Ε. (εισηγητής κ. Σύψας)
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με την ΚΤΕΛ Α.Ε. Ν.Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα απ’ την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/6/2018 (εισηγητής κ. Σύψας)
5. Υποβολή πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας όσον αφορά τον αριθμό των προς έκδοση νέων αδειών πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Σύψας)
6. Έγκριση καταλόγου συμμετεχόντων πολιτών στην Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για συντήρηση, καθαριότητα, διαγραμμίσεις κ.λ.π. των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου). (Εισηγητής κ. Φράγκος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.