Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12/10/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19899

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση της παραγράφου 4 του αποφασιστικού της αριθ. 369/2018 απόφασης, και λήψη εκ νέου απόφασης, μόνο ως προς το μέρος του καθορισμού των όρων της διακήρυξης της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ναυπακτίας.
2. Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και της Τράπεζας Αγαθών του Δήμου Ναυπακτίας για δυο έτη 2018-2019.
3. Έγκριση του από 26-09-2018 πρακτικού (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ».
4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΠΥΛΗΝΗΣ».
5. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης LEPANTO RTV, Ανώνυμη Ραδιοτηλεοπτική Εταιρία και Εφημερίδα Ναυπακτία Press Σερεμέτη Αικατερίνης.
6. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης Γεωργίας Τριαντάφυλλου.
7. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης Κωνσταντίνας Δουρου.
8. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης της ΟΕ με την επωνυμία ” Αναγνωστόπουλου-Ζησιμοπουλος & ΣΙΑ ΟΕ”.
9. Εξέταση αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης της ΟΕ με την επωνυμία “Τρομπουκη Ιωνάννη & ΣΙΑ ΟΕ ”.
10. Κατάργηση δικών με ΙΚΑ-ΕΦΚΑ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης