Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Ναυπακτίας με το γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ:ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Χριστογιάννης Δημήτριος
Τηλ. 2634038290

Ναύπακτος 1-11-2018
Αρ. Πρωτ:21577

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Ναυπακτίας με το γενικό κανονισμό της Ε.Ε. (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην Αριθμ. 15/2018 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία, μέχρι την 09/11/2018
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1041 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1041.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Κατεβάστε την μελέτη εδώ.

Ο Αντιδήμαρχος
Σύψας Ιωάννης