Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 26343601

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-11-2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:22546

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής».

Σας προσκαλούμε, την 16-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλλα 37), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση (3ου) πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού {με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την Υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων στο Δήμο Ναυπακτίας.
3. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων διακήρυξης της Υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων στο Δήμο Ναυπακτίας.

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα λόγω ημερομηνιών.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης