«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ναύπακτος 18/12/2018
Αριθ. Πρωτ. 25019

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 112.869,40 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη προσφορά, με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί της εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου), για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και χαμηλότερης τιμής για την« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού112.869,40 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς Κ.Α 10-6263, 15-6263, 20-6263, 30-6263, 30-6264,35-6263, 70-6263.001,70-6263.002, 10-6671.002, 20-6671.002, 30-6672.001, 70-6671.002,70-6671.003
Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ.05/2018 μελέτη Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ http://www.nafpaktos.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ (ΛΗΞΗ)
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2018
20-01-2019

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την συντήρηση και την επισκευή οχημάτων και μηχανήματων (ετήσιο service) του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ –ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
1 Κ.Α 10-6263 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 3.355,64€ 805,36€ 4.161,00€
2 Κ.Α 15-6263 –
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 790,32€ 189,68€ 980,00€
3 Κ.Α 20-6263- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 9.694,35€ 2.326,65€ 12.021,00€
4 Κ.Α 30-6263 –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 8.752,42€ 2.100,58€ 10.853,00€
5 Κ.Α 30-6264 –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 7.508,06€ 1.801,94€ 9.310,00€
6 Κ.Α 35-6263 –
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 201,61€ 48,39€ 250,00€
7 Κ.Α 70-6263.001 –
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 6.679,44€ 1.603,06€ 8.282,50€
8 Κ.Α 70-6263.002 –
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 50112000-3 681,85€ 163,65€ 845,50€
9 Κ.Α 10-6671.002 -ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 34351100-3 1.160,00€ 278,40€ 1.438,40€
10 Κ.Α 20-6671.002- ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 34351100-3 24.000,00€ 5.760,00€ 29.760,00€
11 Κ.Α 30-6672.001 – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 34351100-3 19.340,00€ 4.641,60€ 23.981,60€
12 Κ.Α 70-6671.002 – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 34351100-3 6.280,00€ 1.507,20€ 7.787,20€
13 Κ.Α 70-6671.003 – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 34351100-3 2.580,00€ 619,20€ 3.199,20€
ΣΥΝΟΛΟ 91.023,69€ 21.845,71€ 112.869,40€

Τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων CPV 50112000-3
Προμήθεια ελαστικών CPV 34351100-3
Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές και μεμονωμένες προσφορές, τόσο ως προς τη συντήρηση για κάθε ομάδα οχημάτων που αναφέρεται παραπάνω , όσο και για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για είκοσι τέσσερις (24) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που επιθυμεί να συμμετέχει χωρίς τον Φ.Π.Α
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.nafpaktos.gr,και τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ