ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

18PROC004296358 2018-12-31
ΑΔΑ: 6ΜΡ6ΟΛ9Ω-Ω0Ε

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Α.Φ.Μ. 998515460
ΤΗΛ-fax: 2634361213

Ναύπακτος: 31/12/2018
Αρ. Πρωτ. 717

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 662.133,96 €
ΑΡ. ΜΕΛ: 9/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Πρόεδρος του Συνδέσμου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εργασία με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 662.133,96 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α 20-6279.010 έτους 2018.
Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 9/2018 μελέτη Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ http://www.nafpaktos.gr. Οι ημερομηνίες δημοσίευσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ (ΛΗΞΗ)
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ 31-12-2018
10-02-2019
ΩΡΑ24:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Σύνδεσμο.
Ο Σύνδεσμος δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., για το σύνολο της υπηρεσίας.
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.nafpaktos.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Συνδέσμου (οδός Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634361213)

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ