ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ναύπακτος : 24-01-2019
Αρ. Πρωτ: 1385

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(«ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 Ν. 4412/2016 (Α’ 147 )
του Έργου:
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

προϋπολογισμού 2.080.645,16€ χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 2.580.000,00€ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο, προσαρμοσμένο στις διατάξεις της με αριθμ.83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 37
Ταχ.Κωδ.: 30300
Τηλ.: 2634360417
Telefax: 2634360430
E-mail: ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS : EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 79920 , στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19PROC004370936 , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr έως την ημέρα του Διαγωνισμού.
Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και τεύχη ( άρθρο 2 της Διακήρυξης ) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης και τεύχη ( άρθρο 2 της Διακήρυξης ) από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, Πληροφορίες κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414, fax: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 21 / 02 / 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
3. Κωδικός CPV : CPV: 45111291-4
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL631

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου :
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
ανέρχεται σε 2.580.000€ και αναλύεται σε :
Εργασίες Προυπολογισμού 1.531.277,37
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 275.629,93
Σύνολο : 1.806.907,30
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 271.036,10
Σύνολο : 2.077.943,40
Ποσό για αναθεωρήσεις 2.701,76
Σύνολο : 2.080.645,16
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 499.354,84
Γενικό Σύνολο : 2.580.000,00€
6. Εναλλακτικές προσφορές :
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγυητική συμμετοχής :
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 41.612,90 (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση) ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

9. Παραλαβή προσφορών :
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/ 02/ 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/ 03/ 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών :
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου :
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
13. Χρηματοδότηση :
Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» , Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον>> με ΤΙΤΛΟ <<Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών ,εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας.>>, με κωδικό ΟΠΣ 5010529, Κωδικό Εναρίθμου ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00110003 , με το ποσό των 2.143.577,60 € σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 613/22-02-2018(ΑΔΑ 6Π4Α7Λ6-ΗΝΧ) απόφαση , της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , Ένταξης της Πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » με κωδ. ΟΠΣ 5010529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον » και την αρ 4752/ 29-11-2018 (ΑΔΑ Ψ5Σ37Λ6-Π9Ο) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και από πιστώσεις του Δήμου Ναυπακτίας με το ποσό των 536.422,40 , σύμφωνα με την 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ Α-1609/ Αριθμ. Πρωτ. : 25388/ 21/12/2018 απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας – πολυετή δέσμευση.
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-7341.005 του προϋπολογισμού του Δήμο
Ναυπακτίας για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σχετική η υπ’ αρ Α-1609/ Αριθμ. Πρωτ. : 25388/ 21/12/2018 απόφαση δημάρχου
Ναυπακτίας πολυετή δέσμευση για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ανάληψη υποχρέωσης και την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016
και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-1609
14. Ενστάσεις :
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού :
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.
16. Δημοσιεύσεις :
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 19PROC004370936.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. nafpaktos.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.
Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

 

Ναύπακτος 24-01-2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Λουκόπουλος