ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 66ΕΤΩΚΓ-Ψ5Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2019

Ναύπακτος, 06/02/2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2186/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
Με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας :«Ασφάλιση οχημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 28.050,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού έτους 2019 (ΚΩΔ:10-6253,15-6253,20-6253,30-6253,35-6253,70-6253 & 70-6255)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα:http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS: EL 631

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:66510000-8

4. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας:EL 631

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Ασφάλιση οχημάτων προϋπολογισμού δαπάνης 28.050,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες

7. Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης – συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ .

8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
9.Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ..

10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα ενός έτους, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6253,15-6253,20-6253,30-6253,35-6253,70-6253 & 70-6255 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας, Οικονομικού έτους 2019

13. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο δικτυακό τόπο του Δήμου http://www.nafpaktos.gr, στον τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

Δείτε τα τεύχη εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ