Ανάκληση Αντιδημάρχου, ορισμός νέου Αντιδημάρχου και τροποποίηση ορισμού Εντεταλμένων Δημ. Συμβούλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 203 /2019
Ναύπακτος 13-3-2019

ΑΔΑ: ΩΓΤ2ΩΚΓ-ΟΤΖ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Αντιδημάρχου, ορισμός νέου Αντιδημάρχου και τροποποίηση ορισμού Εντεταλμένων Δημ. Συμβούλων.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
3. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
4. Την αριθ.79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 80/2017 Απόφασή μας περί ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ανακαλούμε από σήμερα 13-3-2019 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Ναυπακτίας κ. Σωτηρόπουλου Πολύκαρπου, πριν την λήξη της θητείας του, λόγω της έλλειψης συνεργασίας με την Δημοτική Αρχή.
Β. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πολονύφη Αντώνιο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ναυπακτίας, για το διάστημα από 13-3-2019 μέχρι την 31-8-2019 πού λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος και του μεταβιβάζουμε τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας και ειδικότερα :
1) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
2) Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3) Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4) Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) Να μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
6) Να έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
Γ. Τροποποιούμε την αριθ. 79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων, ως ανωτέρω.
Δ. Τροποποιούμε την αριθ. 80/2017 απόφασή μας περί ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων και ειδικότερα καταργούμε την παράγραφο 4 αυτής που ορίζει τον Δ.Σ. κ. Πολονύφη Αντώνιο ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Εσωτ. Διανομή :
– Γρ. Δημάρχου
-Δ.Σ. κ. Σωτηρόπουλο Πολύκαρπο
– Οριζόμενο Αντιδήμαρχο κ. Πολονύφη Αντώνιο
-κ.κ. Αντιδημάρχους
-κ.κ. Εντεταλμένους Δημ.Συμβούλους
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Περιβάλλοντος
– Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
– Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης,
Πληροφορικής και Διαφάνειας
– Αυτ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών
δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.