ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

logo deyan

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πλατεία Ησίοδου 5
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Τηλ. : 2634027727
Fax : 2634023987
email : deyanafpaktou@gmail.com
ΑΔΑ: ΨΓΟ7ΟΕΔΚ-1ΒΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ : 10/7/2019
Αρ. Πρωτ.: 1997

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΝ

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπακτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας, συνολικού προϋπολογισμού 74.028,00 € (με το ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας έτους 2019 ΚΑ 62-07-23.

1. Αναθέτουσα Αρχή – στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή : Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπακτίας [Δ.Ε.Υ.Α.Ν.]
Οδός : Πλατεία Ησιόδου 5
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634027727
Fax: 2634023987
e-mail: deyanafpaktou@gmail.com
Κωδικός NUTS: EL 631

2. Πρόσβαση στα έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα Γραφεία της ΔΕΥΑΝ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV

50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας της υπηρεσίας
EL 631

5. Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των αναφερόντων υπηρεσιών ή και επιμέρους τμημάτων αυτής.

6. Παραλαβή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΝ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , την 1η Αυγούστου 2019.
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00μ.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Ελληνική

8. Χρηματοδότηση
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-23 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας οικονομικού έτους 2019 (Οι υπ’ αριθμ.225/226/227/228/229/230/2-7- 2019 αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης)

9. Το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον τύπο , στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΝ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Η πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΣΜΠΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ