ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 117.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΜΕΛ: 1/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Δήμαρχος Ναυπακτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
Η παρούσα υπηρεσία είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς: Κ.Α 70.02-6235.001 και 70.02-6117.002, και αναλύονται ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV (κύριο) ΠΟΣΟΧΩΡΙΣΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 Μίσθωση λυόμενης κατασκευής και εξοπλισμού 70340000-6 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 €
2 Ηλεκτροφωτισμός 31681410-0 13.709,68 € 3.290,32 € 17.000,00 €
Σ Υ Ν Ο Λ Α 94.354,84 22.645,16 € 117.000,00 €

Το αντικείμενό της και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 1/2019 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ http://www.nafpaktos.gr. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.grτου

ΕΣΗΔΗΣ

 19 – 07 – 2019  04/08/2019ΩΡΑ 23:59:59

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα και απευθύνονται προς το Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (1.887,10 €) ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της Προϋπολογιζόμενης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.nafpaktos.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (οδός Τέρμα Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634038290) μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 77290

Δείτε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ