Δημοσιοποίηση της αρ. πρωτ. 4643/1-7-2019 (4ης) τροποποίησης της υπ. αρ. 13158/28-11-17 ΥΑ Καθορισμός πλαισίου εφαρμογών των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα την εκμετάλλευση» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Δείτε το σχετικό έγγραφο.