Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 6/8/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-8 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13830

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 6-8-2019 και ώρα 08:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος απολογισμού-ισολογισμού χρήσης 2018 του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Έγκριση του από 19-06-2019 πρακτικού, 1ο πρακτικό αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς» και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες κατολισθητικών φαινομένων τοπικής κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου δήμου Ναυπακτίας» – υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας».
3. Έγκριση πρακτικών (1ο και 2ο) της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης