ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια Α. ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1) Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 02/08/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου 13883/2019

«Προμήθεια Α. ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1) Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Α. ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1)
Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου»

ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια Α. ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή Ισότροχου καινούργιου και Β. ενός (1) Αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου, εκτιμώμενης αξίας 254.032,26 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας Οδός: Κοζωνη 2 Ταχ.Κωδ.: 30300 Τηλ.: 2634038290, Telefax: 2634021933, E-mail: dchristogiannis@nafpaktos .gr, Ιστοσελίδα: www.nafpaktos.gr 2) Κωδικοί CPV:

Α/Α Είδος CPV 
1 Εκσκαφέας – Φορτωτής ισότροχος (Μηχανήματα εκσκαφής) 43262000-7
2 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 34144431-8

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕL 631
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.nafpaktos.gr
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
– Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 06-08-2019.
– Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12-08-2019.
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-08-2019 .
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα: 23:59:59
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
– Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:

α/α είδος Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ
1 Εκσκαφέας – Φορτωτής ισότροχος 78359
2 Σάρωθρο Αυτοκινούμενο 78359

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10) Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται με το ποσό των 275.000,00 ευρώ, από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και με το ποσό των 40.000,00,00 ευρώ, από τακτικά έσοδα του Δήμου Ναυπακτίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους υπό Κ.Α. 62-7131.001(275.000,00), 20-7131.005(40.000,00 ευρώ), του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.
11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων τους έξι (6) μήνες, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη – διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α.
Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016.
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή.
15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www.nafpaktos.gr

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος