Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Δείτε τις εδώ:

Για Αντιδημάρχους,

Για Εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους.