Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 17/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13 -9 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16093

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 17-9-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του από 27-08-2019 πρακτικό, 2ο πρακτικό αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπό)φακέλου « Οικονομική Προσφορά » των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 66.760,15 € χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
3. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
4. Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Σκάλας Δ.Ε. Ναυπάκτου.
5. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός με «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος