ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Κοζώνη
Πληροφορίες: Δημ. Ραυτόπουλος
Τηλ.: 26340 38544
Fax: 26340 21933

Ναύπακτος 19 /09/2019
Αριθ. πρωτ.: 16.431

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
2) το Ν.3852/2010
3) το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
4) την αριθ. 329/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5) την με αριθ. 207/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

1ον Άρθρο Περιγραφή του ακινήτου
Εκμίσθωση χώρου έκτασης εμβαδού 2.000 τμ. δημόσιο κτήμα που βρίσκεται στο ΒΚ 283 ανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και βορειοανατολικά των περιπτέρων όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρης έτους 2019.

2ον Άρθρο Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

3ον Άρθρο Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 01 Οκτωβρίου 2019, ώρα (έναρξης δημοπρασίας) 10:30 π.μ. & λήξη 11:00 π.μ., ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα Ναυπακτίας (Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 – Ναύπακτος) στην ανατολική αίθουσα ισογείου. Αν η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί θα επαναληφθεί σε προθεσμία πέντε (6) ημερών, από την επομένη της δημοπρασίας που δεν πραγματοποιήθηκε, ήτοι τις 07 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 10:30 πμ και λήξη 11:00 πμ στον ίδιο χώρο ενώπιον της Ο.Ε. με τους ίδιους όρους.

4ον Άρθρο Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €). Η προσφερόμενη τιμή πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500,00 ευρώ κάθε φορά.

5ον Άρθρο Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6ον Άρθρο Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7ον Άρθρο Καταβολή του τιμήματος κατακυρωτικής τιμής
Η καταβολή του ποσού του επιτευχθησόμενου μισθώματος θα καταβληθεί εξ ΄ολοκλήρου πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του χώρου. Το αποδεικτικό καταβολής του ποσού θα αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό για την έκδοση της Αυτοτελούς αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας από τον Δήμο.

8ον Άρθρο Δημοτική ενημερότητα
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό πέραν των άλλων προβλεπομένων δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει και Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Ναυπακτίας.

9ον Άρθρο Κατάθεση δικ/κών αναδόχου για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ
Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ, κατ΄ εξαίρεση της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του κανονισμού, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου, που θα εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ, με βάση προσωρινή άδεια του αρμοδίου Αντιδημάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια, με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του Λούνα Παρκ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν από την έναρξη λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά:
α) πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
β) Βεβαίωση–Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους από το κοινό.
γ) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα παρκ. Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα παρκ τρεις (3) μέρες πριν από την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Ναυπακτίας.
στ) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
ζ) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων.
η) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.
θ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
ι) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για – μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας.
κ) υπεύθυνη δήλωση του ανάδοχο ότι η κατασκευή δεν αποτελεί έργο (σταθερή κατασκευή πακτωμένη επί του εδάφους).

10ον Άρθρο Κατάθεση εγγυητικής επιστολής & πρόσθετης
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός τριών (3) ημερών από της κοινοποιήσεως σ αυτόν της απόφασης της Διοικητικής Αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της Δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσό ίσο με το 10% επί της επιτευχθείσας προσφοράς, καθώς και πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού 10.000,00 € για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λούνα πάρκ, η οποία επιστρέφεται μετά το πέρας του παζαριού.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής.
Ο μισθωτής και ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιαστεί με Αυτοτελή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ από τον Δήμο Ναυπακτίας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4497/2017.

11ον Άρθρο Κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής
Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, ως εγγύηση για την συμμετοχή του, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σ’αυτόν που προτίθεται να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας αναγνωριζομένων δι εγγυοδοσίας, ποσό ίσο προς το 1/10 (ένα δέκατο) του ελαχίστου ορίου δι εγγυοδοσίας εκκίνησης της δημοπρασίας, ήτοι 1.800,00 €.

12ον Άρθρο Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την εν γένει κατάσταση του χώρου.

13ον Άρθρο Διαδικασία προσφορών
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπώνυμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

14ον Άρθρο Νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της Δημοπρασίας προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

15ον Άρθρο Ευθύνες αναδόχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

16ον Άρθρο Αρμόδιος Σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος μεριμνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των εγκαταστάσεων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με το δίκτυο της ΔΕΗ.

17ον Άρθρο Καταλληλότατα υλικών ηλεκτρικής εγκατάστασης
Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.

18ον Άρθρο Μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας
Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ), περιέχει:
(α) Πίστα συγκρουόμενων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων
(β) Ηλεκτροκίνητη περιστρεφόμενη αιώρα (ταψί)
(γ) Σύστημα μεγάλης παλινδρομικής αιώρας (καράβι)
(δ) Περιστρεφόμενος μύλος
(ε) Παιδικό ηλεκτροκίνητο κομβόι (τζιπ)
(στ) Τραίνο Δράκος
(ζ) Παιδικό αεροπλανάκι βίκινγκς
(η) Παιδικός μύλος
(θ) Ένα (1) τραμπολίνο με ιμάντες (8m x 8m) Jumping
(ι) Ένα (1) περίπτερο τεχνικών παιγνίων
(κ) Παιδικό παιχνίδι πικατσού
Στον ίδιο χώρο επιτρέπεται
• Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια).
• Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης – κατανάλωσης.
• Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση με Λούνα Παρκ εκτός από ζαχαρώδη, λουκουμάδες και γενικά τρόφιμα και ποτά.

19ον Άρθρο Ποινικές – αστικές ευθύνες αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων έστω και αν συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι ο Δήμος Ναυπακτίας.

20ον Άρθρο Ευθύνες Δήμου
Ο Δήμος Ναυπακτίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Ναυπακτίας διατηρεί και επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.

21ον Άρθρο Δαπάνες σύνδεσης-κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτονόητο είναι ότι τον ανάδοχο του Λούνα Παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισμού του διακεκριμένου χώρου του.

22ον Άρθρο Πιστ/κά καταλληλότητας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

23ον Άρθρο Δημοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη της δημοπρασίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, του Δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.

24ον Άρθρο Ασφάλιση εγκαταστάσεων και ψυχαγωγικών παιγνίων
Ο μισθωτής εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ασφαλίσει όλες τις εγκαταστάσεις με τα ψυχαγωγικά παίγνια σε Ασφαλιστική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και λειτουργούσα νομίμως με δικά του έξοδα, ως συμβατική του υποχρέωση, έναντι αστικής ευθύνης, σε περίπτωση ατυχημάτων και ιδίως από πρόκληση καιρικών φαινομένων, πυρκαγιάς κ.α. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα κατατεθεί στο Δήμο Ναυπακτίας πριν την έκδοση της της Αυτοτελούς αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Πάρκ.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, πάροδος Α. Κοζώνη – Ναύπακτος και στο τηλ. 26340-38544.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ