Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 24/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20 -9 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16532

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 24-9-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων».
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Επισκευή των υπ΄ αριθμ. ΚΗΟ 6991, ΚΗΥ 7698, ΚΗΥ 7669, ΚΗΟ 6994, ΚΗΥ 7666 οχημάτων».
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού και εκπαίδευση των Υπαλλήλων των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019».
6. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων Δήμου Ναυπακτίας, για το έτος 2019.
7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την: «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων Δήμου Ναυπακτίας, για το έτος 2019».
8. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων Δήμου Ναυπακτίας, για το έτος 2019».
9. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Ναυπάκτου.
10. Έγκριση Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση.
11. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος