Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 22/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18 -10 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 18962

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 22-10-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια γάλακτος .
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων .
3. Έγκριση του από 09-10-2019 3ο πρακτικό (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» – Υποέργο 2ο : Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»
4. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
5. Έγκριση 1ου πρακτικού για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα – φορτωτή ισότροχου καινούργιου και ενός (1) αυτοκινούμενου σαρώθρου καινούργιου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος