Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 5/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1-11-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19804

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 5-11-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».
3. Έγκριση του από 23/10/2019 3ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης του άρθρου 22 που κατατέθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»
4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τις μεταφορές των μελών του ΚΑΠΗ στα Ζαγοροχώρια Ηπείρου την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, περιήγηση ξενάγηση και επιστροφή την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στην Ναύπακτο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος