Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 6/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 1-11-2019
Αριθ. Πρωτ. 802

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Πατακοπούλου Μαρίνα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Λαγαρός Παναγιώτης, μέλος
• Υφαντής Ιωάννης, μέλος
• Σμπούκης Βασίλειος, μέλος
• Αγγελοπούλου Θεοδώρα, μέλος
• Διοικητή ανθ/χο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλειο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Τετάρτη 06-11-2019 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης για συγκρότηση σε σώμα
3. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου
4. Λήψη απόφασης για αφαίρεση πλωτής εξέδρας λιμένος Ναυπάκτου και αποθήκευση αυτής.
5. Λήψη απόφασης και έγκριση εξόδων για μερική ανακατασκευή του ξύλινου ντέκ του Γριμπόβου
6. Λήψη απόφασης για επανατοποθέτηση νέου φωτιστικού ιστού στην παραλία Κρυονερίου λόγω καταστροφής παλαιού.
7. Αποδοχή η μη της πρότασης Δημάρχου Ναυπακτίας για παραχώρηση του ισογείου κτιρίου Ναυπακτία για την στέγαση και μεταφορά της υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου
8. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων όσο αφορά την Λειτουργία του Γραφείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ