ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-10-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19583

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προκειμένου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, να συγκροτηθεί εκ νέου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και να ορισθούν τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018, γνωρίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι στην επιτροπή θα συμμετέχουν και δέκα (10) δημότες μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγραφεί κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Οι ανωτέρω θα ορισθούν ύστερα από δημόσια κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου, οδός Ιλ.Τζαβέλλα 37 στην Ναύπακτο, στις 25-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 παρουσία των ενδιαφερομένων και υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο και να συμμετάσχουν στην κλήρωση να καταθέσουν γραπτή δήλωση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας στο Δημαρχείο του Δήμου, οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37 στην Ναύπακτο και στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων μέχρι και την Παρασκευή 22-11-2019 και ώρα 14:00.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γκίζας