ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ναύπακτος 13/11/2019
Αριθμός Πρωτοκόλλου 20738/2019

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου: «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019» προϋπολογισμού δαπάνης 53.428,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019. (KΑ 10-6063.002, 15-6061.001, 20-6061.001, 30-6061.002, 35-6063.002, 70.01-6061.001).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ναυπακτίας
Οδός: Τέρμα Κοζώνη
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τηλ.: 2634038290
FAX.: 2634021933
e-mail: dchristogiannis@nafpaktos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nafpaktos.gr
Κωδικός NUTS:EL 631
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nafpaktos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 35113400-3, 18141000-9, 18424300-0, 33733000-7, 18142000-6, 18444100-4, 35113440-5, 18816000-2, 18830000-6, 18440000-5, 18221000-4, 31650000-7, 34928460-0, 18143000-3
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2019, προϋπολογισμού δαπάνης 53.428,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας
Σαράντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Α) Έλληνες Πολίτες
Β ) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Δ) Συνεταιρισμοί
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25η Νοεμβρίου 2019.
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
10. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στον τύπο και το site του Δήμου:http://www.nafpaktos.gr.

Κατεβάστε τα τεύχη της μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΛΕΙΟΣ