Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-11-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20886

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 19-11-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών.
2. Έγκριση δαπάνης καυσίμων & οδοιπορικών εξόδων για μετακινήσεις αιρετών.
3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
4. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο της Τ. Κ. Ποκίστας Δ.Ε. Πυλήνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος