Όροι χρήσης του δικτύου Wi-Fi του Δήμου Ναυπακτίας

Με τη σύνδεσή μου στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του Δήμου Ναυπακτίας αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους χρήσης.

Γενικοί Όροι Χρήσης:
• Ο Δήμος Ναυπακτίας δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση ή αναθεώρηση των όρων κατά την διακριτική του ευχέρεια.
• Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν είναι πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (internet) και το παρόν δημοτικό δίκτυο Wi-Fi έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένες λειτουργίες, δεν αντικαθιστά την οικιακή σύνδεση και δεν επιτρέπεται η επέκτασή του (repeaters, κ.λπ) για ιδιωτική, επαγγελματική και κάθε άλλη χρήση.
• Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες) των οικισμών και απευθύνεται σε κατοίκους, διερχόμενους και επισκέπτες της περιοχής μας.
• Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί να καλύπτει απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως, e-mail, μετεωρολογικά δεδομένα, σελίδες ενημέρωσης, συνταγογραφήσεις φαρμάκων από τους αγροτικούς ιατρούς, άμεση ενημέρωση των κατοίκων με θέματα δημοτικού ενδιαφέροντος (πχ πρόγραμμα εκδηλώσεων, ανακοινώσεις κτλ), ενημέρωση των κατοίκων ή των διερχομένων σε έκτακτη ανάγκη.
• Η χρήση της Υπηρεσίας και οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορά που προκύψει από τη χρήση της Υπηρεσίας και/ή λόγω της εφαρμογής των παρόντων όρων, έχουν τα αρμόδια δικαστήρια με έδρα το νομό Αιτωλοακαρνανίας.
• Κάθε χρήστης της υπηρεσίας Wi-Fi είναι υπόλογος ότι αυτή χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
• Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 “Περί προστασίας καταναλωτών”, του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών.
• Ο χρήστης απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο όπως, ιομορφικά προγράμματα, υλικό πορνογραφικού ή βίαιου περιεχομένου, μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κακόβουλη εισβολή σε δίκτυα τρίτων (υπολογιστικά, κοινής ωφέλειας κτλ), ή άλλες ενέργειες που αποτελούν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
• Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο είναι κοινό με άλλους χρήστες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των προσωπικών του στοιχείων, αρχείων και άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ).
• Δεδομένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί ανοιχτό περιβάλλον και δύσκολα επιτηρείται, ο Δήμος Ναυπακτίας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία αυτή κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή στην νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πλοήγηση του χρήστη σε περιεχόμενο, ιστοσελίδα, διαφήμιση τρίτου.
• Σε περίπτωση που ο Δήμος Ναυπακτίας ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του και ο Δήμος δικαιούται να τον καλεί σε δικονομικές διαδικασίες.

Τεχνικοί Όροι Χρήσης:
• Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο για την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν συνίσταται η χρήση του για επαγγελματικούς σκοπούς.
• Η ταχύτητα πρόσβασης του χρήστη δεν είναι εγγυημένη και εξαρτάται από την ταχύτητα που δίνει ο πάροχος δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή και τον αριθμό των χρηστών που είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει, δεν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς τον Δήμο Ναυπακτίας σχετικά με την παροχή αυτή.
• Η ανταλλαγή αρχείων (torrent) δεν είναι εφικτή, δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτύου σε smart tv, δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση γεγονότων πραγματικού χρόνου (live streaming) ή για υπηρεσίες ελέγχου/εποπτείας ιδιωτικών, επαγγελματικών και άλλων χώρων (π.χ κάμερες, συναγερμοί, κ.λπ.).
• Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστεί ο χρήστης από την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας, ούτε εγγυάται ότι η παροχή της Υπηρεσίας αυτής θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς λάθη και διαθέσιμη καθ’ οιονδήποτε χρόνο.
• Για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου wi-fi, ο Δήμος Ναυπακτίας μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες που αφορούν την τεχνική δυνατότητα του δικτύου του (π.χ ταχύτητα γραμμής, ταχύτητα ανταπόκρισης στο χρήστη, κτλ), εντός των κανόνων που διέπουν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τους παρόντες όρους.
• Λαμβάνεται πάντα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για τη συσκευή σας με την οποία συνδέεστε στο δίκτυό μας.
• Ο Δήμος Ναυπακτίας διατηρεί το δικαίωμα βελτίωσης ή αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου Wi-Fi χωρίς προειδοποίηση, ενώ τεχνική υποστήριξη στον χρήστη δεν παρέχεται.